mr.jpg

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze raad, die samengesteld is uit drie ouders en drie leerkrachten, geeft aan directie en personeel advies over een aantal, in een door de overheid vastgesteld regelement, schoolse zaken. Er wordt gemiddeld vier keer per jaar vergaderd. Voor de ouders van onze school, staat in de schoolgids het mailadres van de MR vermeld.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), is een raad die beide scholen van de schoolvereniging vertegenwoordigt middels een leerkracht en een ouder. Zij adviseert het bestuur over bovenschoolse en bestuurlijke zaken. Daarnaast heeft zij contact met de toezichtscommissie van beide scholen.